Organizator:

Go ART 2023 - regulamin konkursu

03.11.2023 15:11:56

Podziel się

Zapoznaj się z regulaminem konkursu Go ART 2023.

REGULAMIN KONKURSU „GO ART 2023”

                                                                                § 1 Postanowienia Ogólne

 1. Konkurs „GO ART 2023” (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do użytkowników serwisu Facebook.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem profilu pod nazwą Festiwal Prezentów
  w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/FestiwalPrezentow/ (zwanym dalej Profilem). Regulamin Konkursu (zwany dalej Regulaminem) jest wiążący dla Organizatora
  i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
 3. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, administrowany, organizowany przez serwis Facebook, ani z nim związany. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do serwisu Facebook.
 4. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone Regulaminem.
 5. Tekst Regulaminu Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, na Profilu
  i na stronie internetowejfestiwalprezentow.pl / www.festiwal.mtp.pl .

§ 2 Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60­734 Poznań, ul. Głogowska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000202703, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, oraz rejestru czynnych podatników VAT – NIP 777­00­00­488, kapitał zakładowy – 400.312.000,00 PLN.

§ 3 Czas trwania Konkursu

Konkurs będzie przeprowadzony za pośrednictwem Profilu w dniach od 3 listopada 2023 r.
do 9 listopada 2023 r.

§ 4 Uczestnicy Konkursu

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, posiadająca miejsce stałego zamieszkania w Polsce, pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca niefikcyjne (tj. zawierające prawdziwe dane) konto w serwisie Facebook.
 2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są zwycięzcy Konkursu GO ART z lat 2017, 2018, 2019, 2021, 2022.
 3. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie rodzin (tj. małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo) pracowników Organizatora.
 4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych (w tym poprzez uczestnictwo w Konkursie za pośrednictwem fikcyjnego profilu w serwisie Facebook), złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa, etykiety lub dobrych obyczajów, w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa
  do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami Regulaminu.
 5. W przypadku podejmowania przez Uczestnika lub inne osoby działań sprzecznych z Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników lub wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Konkursie. Powyższe postanowienie nie narusza uprawnień Uczestników przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 5  Komisja Konkursowa

Organizator powołuje Komisję Konkursową. Komisja nadzoruje przebieg Konkursu, wyłania Zwycięzców, jak również dba o przestrzeganie zasad Regulaminu oraz rozstrzyga wszelkie spory.

§ 6 Zadanie Konkursowe

 1. Przedmiotem Konkursu jest twórczość artystyczna Uczestników Konkursu, wchodząca w zakres jednej z 9 grup tematycznych:
  • ceramika,
  • biżuteria,
  • patchwork,
  • meble artystyczne,
  • artykuły dekoracji wnętrz,
  • dodatki (torebki, paski, nakrycia głowy, szale, apaszki),
  • malarstwo,
  • ręcznie wykonane zabawki,
  • inne ręcznie wykonane przedmioty artystyczne.
 2. Uczestnicy zgłaszają swoje prace do Konkursu poprzez umieszczenie ich zdjęć na Profilu
  w komentarzach pod postem konkursowym. Każdy Uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę prac, z zastrzeżeniem, że każdą pracę może dokumentować tylko jedno zdjęcie. Zdjęcia należy wgrywać w rozdzielczości max 500x700 piks.
 3. Zgłaszane do Konkursu prace muszą być autorskim dziełem Uczestników, jak również nie mogą naruszać praw osób trzecich.
 4. Zgłaszając do Konkursu swoją pracę Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
 • zgłaszana praca jest wolna od wad prawnych i wad fizycznych, a korzystanie z niej i rozporządzanie nią nie będzie naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności osobistych lub majątkowych praw autorskich,
 • przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych do zgłaszanej pracy;
 • przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych do zgłaszanego zdjęcia, na którym przedstawiona jest praca Uczestnika, na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zwycięskiego zdjęcia – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy zwycięskiej fotografii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie rozpowszechniania zwycięskiego zdjęcia na stronach internetowych Organizatora, w serwisie Facebook oraz w serwisie Instagram - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zwycięskiego zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 • zgłaszana praca oraz zdjęcie ją przedstawiające nie są w żaden sposób obciążone, Uczestnik nie udzielił w stosunku do nich licencji wyłącznej jakiejkolwiek osobie trzeciej na jakimkolwiek polu eksploatacji wskazanym w pkt. 3 powyżej,
 • w przypadku jeżeli zdjęcie przedstawiające pracę zawiera wizerunek, Uczestnik oświadcza, że posiada zgodę na wykorzystanie wizerunku osoby przedstawionej na zdjęciu oraz gwarantuje, że w przypadku udzielenia licencji zgodnie z § 8 ust. 5 i nast. Regulaminu, wykorzystanie wizerunku utrwalonego na zdjęciu przedstawiającego prace Uczestnika nie naruszy jakichkolwiek praw ww. osoby, w tym w szczególności jej dóbr osobistych i nie będzie obligowało Organizatora do zapłaty na rzecz osoby, której wizerunek jest przedstawiony na zdjęciu, jakiegokolwiek wynagrodzenia.  
 1. Zgłaszane prace nie mogą być już pracami nagrodzonymi lub wyróżnionymi w innych konkursach.
 2. Uczestnicy mogą przystąpić do Konkursu i zamieszczać zdjęcie pracy w komentarzach pod postem konkursowym w okresie od dnia 3 listopada 2023 r. do dnia 9 listopada 2023 r.
  do godziny 24.00.

§ 7  Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Zwycięzcami mogą zostać wyłącznie osoby, które zamieściły komentarz pod postem konkursowym umieszczonym na Profilu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, zawierający zdjęcie pracy zgłoszonej do Konkursu.
 2. Wyłonienie Zwycięzców pierwszego i drugiego miejsca Konkursu następuje w drodze wyboru przez Komisję Konkursową dwóch prac konkursowych spośród zgłoszonych prac. Komisja Konkursowa będzie oceniać Komentarze biorąc pod uwagę następujące kryteria: poprawność zgłoszenia, estetyka wykonania, zgodność z zakresem tematycznym.
 3. Trzecie miejsce w Konkursie zajmie Uczestnik, którego zgłoszone zdjęcie pracy konkursowej pod postem konkursowym uzyska największą liczbę głosów (pozytywna reakcja: „Lubię to”, „Super”, „Wow”) oddanych przez Użytkowników portalu Facebook przy jego komentarzu pod postem konkursowym. Użytkownicy portalu Facebook mogą oddawać głosy do dnia 12 listopada 2023 r. do godziny 24:00.
 4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do wyróżnienia, poza Zwycięzcą, innych Uczestników Konkursu. Komisja Konkursowa może przyznać dodatkowe nagrody wyróżnionym Uczestnikom.
 5. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu wraz z listą Zwycięzców oraz Uczestników wyróżnionych (o ile Komisja Konkursowa wyróżni dodatkowych Uczestników) zostanie upubliczniona do dnia
  14 listopada 2023 r. na Profilu w postaci komentarza pod postem konkursowym na Profilu.

§ 8 Nagrody

 1. Nagrodą za zajęcie 1. miejsca w Konkursie jest udostępnienie przez Organizatora stoiska wystawienniczego o powierzchni 6m2 (wraz ze standardową zabudową) do użytkowania podczas targów Festiwal Prezentów, które odbędą się na terenie Organizatora w Poznaniu w dniach
  od 01 grudnia do 03 grudnia 2023 roku oraz zapewnienie usług wynikających z opłaty
  za zgłoszenie wystawcy (STANDARD).
 2. Nagrodą za zajęcie 2. i 3. miejsca w Konkursie jest udostępnienie stoiska o powierzchni 3m2 (wraz
  ze standardową zabudową) wraz z usługami wynikającymi z opłaty za zgłoszenie wystawcy (STANDARD) na takich samych zasadach jak dla Zwycięzcy 1. miejsca.
 3. Za wszelkie dodatkowo zamówione, nie objęte Nagrodą usługi, Zwycięzcy zostaną obciążeni wg cenników Organizatora obowiązujących na Festiwalu Prezentów.
 4. Do nagród, jeśli ich wartość przekroczy kwotę zwolnioną z podatku dochodowego, zostanie przez Organizatora dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej równowartość podatku jaki Zwycięzca jest zobowiązany zapłacić zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym
  od osób fizycznych. W takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona Zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem Zwycięzcy nagrody, oraz odprowadzona na konto bankowe właściwego Urzędu Skarbowego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takim przypadku warunkiem otrzymania przez Zwycięzcę nagrody jest przekazanie Organizatorowi danych niezbędnych do zrealizowania obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym. O takim obowiązku Organizator powiadomi Zwycięzcę lub Uczestnika wyróżnionego w odpowiedzi na przesłaną wiadomość, zgodnie z 9 Regulaminu.
 5. Z chwilą wydania Zwycięzcy Konkursu Nagrody, Zwycięzca udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na okres 5 lat od dnia wydania Nagrody na korzystanie
  z zamieszczonego w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia (dalej jako: Fotografia) Zwycięzcy Konkursu na wszelkich znanych w dniu wydania Nagrody polach eksploatacji, w tym wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm., dalej jako: PrAut), w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Fotografii - wytwarzanie dowolną znaną
   w momencie wydania Nagrody techniką egzemplarzy Fotografii, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono Fotografię - wprowadzanie do obrotu, użyczenie albo najem oryginału lub egzemplarzy Fotografii;
  3. w zakresie rozpowszechniania Fotografii w sposób inny niż określony w pkt b, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
   w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności rozpowszechnianie Fotografii na stronach internetowych Organizatora, w serwisie Facebook oraz w serwisie Instagram.
 6. Zwycięzca gwarantuje Organizatorowi oraz osobom przez niego upoważnionym upoważnienie
  do wprowadzenia zmian i przeróbek Fotografii, które są podyktowane potrzebami korzystania
  z Fotografii, w tym wykorzystywania jej w części lub w całości oraz łączenia z innymi utworami lub elementami nietwórczymi, a także dokonywania wszelkich modyfikacji Fotografii
  i poszczególnych jej elementów.
 7. Z chwilą, o której mowa w ust. 5 powyżej, Organizator nabywa także prawo zezwalania
  na wykonywanie zależnych praw autorskich do zwycięskiej Fotografii na polach eksploatacji wskazanych w ust. 5 powyżej (przy czym przez wykonywanie zależnego prawa autorskiego rozumie się tworzenie, korzystanie z i rozporządzanie opracowaniami zwycięskiej Fotografii).
 8. Organizator ma prawo na terenie całego świata, w ramach Nagrody, korzystać z Fotografii
  w celach reklamowych i marketingowych.
 9. Zwycięzca ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku z korzystaniem Fotografii zgodnie z Regulaminem.

§ 9 Wydanie Nagrody

 1. W celu otrzymania Nagrody po ogłoszeniu wyników Konkursu Zwycięzca Konkursu powinien przesłać na adres festiwal swoje dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres,
  nr telefonu, adres e-mail do dnia 17 listopada 2023 r.
 2. Każdy ze Zwycięzców Konkursu zobowiązuje się do potwierdzenia do dnia 17 listopada 2023 roku zamiaru odebrania Nagrody (w formie pisemnej lub drogą e-mailową na adres: ">festiwal pod rygorem nieważności). Odbiór Nagrody Zwycięzca potwierdza podpisując protokół przekazania stoiska. Podpisując protokół Zwycięzca potwierdza zapoznanie się z przepisami obowiązującymi pozostałych wystawców Festiwalu, opublikowanych na stronie internetowej Festiwalu, to jest Regulaminu dla uczestników targów, Przepisów technicznych i przeciwpożarowych obowiązujących na terenach MTP, Postanowień Szczegółowych (dostępnych na stronie mtp.pl w stopce Regulaminy), jak również Regulaminu portalu „Strefa Wystawcy” dostępnego na stronie www.strefawystawcy.pl. Zwycięzca przez podpisanie protokołu oświadcza, że zobowiązuje się do przestrzegania wymienionych regulacji
  i dokumentów.
 3. Niezłożenie przez Zwycięzcę potwierdzenia zamiaru odbioru Nagrody (uczestnictwa w Festiwalu Prezentów w roku 2023 do dnia 17 listopada 2023 r.) oznacza zrzeczenie się Nagrody przez Zwycięzcę i powoduje wygaśnięcie prawa do Nagrody.
 4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, jak również zamiany Nagrody na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inną osobę.
 5. Organizator odmówi wydania nagrody osobie, która podczas wydawania Nagrody okaże się niepełnoletnia lub która nie spełnia innych wymagań przewidzianych w Regulaminie. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora, a uprawnienie Uczestnika do nagrody wygasa.

§ 10 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, wpisanymi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202703, będącą czynnym podatnikiem VAT - NIP 777-00-00-488, kapitał zakładowy – 312.000,00 PLN
 2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Organizatora: iod.
 3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2019 r. poz. 1781 ze zm., dalej: UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.
 4. Organizator pozyskuje dane osobowe Uczestników (nazwa na portalu Facebook) za pomocą portalu Facebook poprzez dobrowolne zamieszczenie Komentarza przez Uczestników Konkursu. Pozostałe dane osobowe, w szczególności dane o których mowa w § 8 ust. 3, Organizator pozyskuje od Uczestników.
 5. Dane przetwarzane będą w celu i zakresie związanymi z organizacją, przeprowadzeniem i rozliczeniem Konkursu zgodnie z Regulaminem Konkursu oraz w celach objętych każdorazowo zgodą Uczestnika. Organizator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny dla organizacji, rozliczenia Konkursu, a dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody
  do momentu wycofania zgody przez Uczestnika.
 6. Organizator będzie przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) administratorom portalu społecznościowego Facebook. Przekazywanie danych osobowych z EOG do Meta Incl.(Facebook, Instagram) jest możliwe bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń, czy zastosowania takich instrumentów prawnych jak standardowe klauzule umowne, bądź wiążące reguły korporacyjne, gdyż ww. podmioty przystąpiły do programu „Ram ochrony danych UE – USA” i znajdują się na tej liście: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search.
 7. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym stanowi zawarcie umowy). Organizator może również przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń pozostających w związku z organizowanym konkursem,
  co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane przez wynikający z przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń lub czynów karalnych. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi również art. 6 ust. 1 lit. c RODO - niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
  na administratorze (pobór i wpłata należnego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagrody).
 8. Organizator ujawnia dane osobowe (tylko nazwa na Facebooku) następującym kategoriom odbiorców: wszystkim odwiedzającym Profil w serwisie Facebook w komentarzu dotyczącym rozstrzygnięcia Konkursu.
 9. W granicach przepisów prawa Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych,
  b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem, jednak cofnięcie zgody przed lub
  w trakcie Konkursu uniemożliwi w nim udział. Uczestnik w granicach przepisów prawa ma również prawo wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych, w przypadku gdy Organizator przetwarza je w celu wynikającym z jego prawnie uzasadnionego interesu.
 10. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane na adres Organizatora lub wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych.
 11. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych przez Organizatora narusza przepisy RODO.
 12. Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie obejmuje także publikację nazwy profilu Uczestnika w serwisie Facebook w komentarzu lub poście dotyczącym rozstrzygnięcia Konkursu (zawierającym listę wyłonionych Zwycięzców i/lub Uczestników wyróżnionych).
 13. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekazanych przez Uczestnika danych osobowych następuje w celu wpłacenia należnego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagrody do właściwego Urzędu Skarbowego.
 14. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 11 Postępowanie reklamacyjne.

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przedstawić Organizatorowi w dogodnej dla Uczestnika formie poprzez e­mail (na adres: reklamacje) lub na piśmie (listem poleconym na adres Organizatora) lub osobiście w Recepcji Organizatora (Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o. o., Kancelaria, ul. Głogowska 10, 60-734 Poznań, z dopiskiem: Reklamacja Konkursu GO ART. 2023 ) w terminie 14 dni od dnia opublikowania rozstrzygnięcia Konkursu.
 2. Każda reklamacja powinna zawierać:
  • imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację;
  • dokładny adres zwrotny Uczestnika zgłaszającego reklamację i numer telefonu;
  • dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową, która jest jednocześnie Komisją Reklamacyjną.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej otrzymania. Uczestnik zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego – listem poleconym w przypadku reklamacji pisemnej lub mailowo jako odpowiedź na reklamację przesłaną mailowo. Decyzje Komisji Reklamacyjnej w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne, co jednak nie wpływa
  na uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji Konkursu strony będą starały się rozwiązać w sposób polubowny. W przypadku nie dojścia do polubownego rozwiązania ewentualnego sporu, spór rozstrzygnięty będzie przez sąd właściwy.
 2. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagród przewidzianych Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestnika.
 4. Wszelkie opisy Konkursu wykorzystane w materiałach reklamowych oraz promocyjnych niniejszego Konkursu mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. Moc wiążąca posiada jedynie niniejszy Regulamin w całej swojej treści.
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane na stronie www.festiwal.mtp.pl oraz o których zostanie opublikowana wzmianka w serwisie Facebook na Profilu. Dokonane zmiany nie mogą wpłynąć
  na prawa Uczestników konkursu nabyte na podstawie Regulaminu przed dokonaniem zmian.
  W takim przypadku Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez usunięcie swojego Komentarza lub przesłanie wiadomości prywatnej do Profilu lub przesłanie wiadomości o rezygnacji na adres festiwal
 7. Poza postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązujące będą także komunikaty i informacje w przedmiocie Konkursu, pochodzące od Organizatora, zamieszczane na Profilu. W razie sprzeczności między komunikatami lub informacjami w przedmiocie Konkursu a postanowieniami Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu.
 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.